۲٨ مرداد بخوره تو سرتون

منتفعین از آن فاجعه معلوم میباشد؛ شواهدی هم در باره نقش آنان در جنایت موجود است.

بر این باورم تا جزئیات جنایت علیه ملت ایران در ۲٨ مرداد معلوم و عاملان و عامران؛ چنانچه در آنزمان در قید حیات باشند، محاکمه عادلانه نشوند، وجدان ملی ایران دست بردار نخواهد بود.

صحبت از ۲٨ مرداد است که به بر سر کار آوردن نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره یکی از بیشترین خدمات را کرد.

صحبت از زنده زنده و عمدآ سوزاندن صدها، بیش از چهارصد زن، مرد و کودک ایرانی در سینما رکس آبادان در سال ١٣۵۷ است.

دیروز سالروز آن جنایت علیه بشریت بود که شور بختانه مسلمین حاکم بر ایران پس از آن باز هم کشتند و در ابعاد وسیعتری هم کشتند و هنوز هم دارند ایرانی میکشند.

ای ایرانی کُشان؛ ۲٨ مرداد بخوره تو سرتون!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!