زیبای خفته

امشب به چشم مست تو دریا نهفته است
صد شور از این نهفته به دلها شکفته است

خوابیده مست مست ولی چشم من هنوز
یک لحظه از هوای تو امشب نخفته است

نازم به آن نگاه که در برق آن مرا
امشب هزار راز نگفته نهفته است

می ترسم از نگاه تو کاین سان سیاه مست
هرگز کسی ندیده ، نه هرگز شنفته است

در ژرف این نگاه خدا یا تمام شب
چشمک زند ستاره و خورشید خفته است

راز نگفته خفته به ژرفای این نگاه؟
یا خود همان نمایش زیبای خفته است

من قاصرم ز وصف کمالات خالقی
کاین سان ترا چو در گرانمایه سفته است

صد آفرین به طبع تو “شاهد” که هیچکس
شیرین تر از کلام تو هرگز نگفته است

محمود سراجی
م.س شاهد
پدر بزرگ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!