تغییر موازنه در سوریه و ترکیه

از آنجا که بدنه اصلی گروه های مسلح در سوریه را جریان های اسلام گرای متشدد تشکیل می دهند و با توجه به تجربیات گذشته، این خطر وجود دارد که حتی با نظارت دستگاه اطلاعاتی ترکیه، موشک های استینگر در اختیار القاعده قرار گیرد. از سوی دیگر شکی نیست که تسلیح پ.ک.ک به موشک های سام نیز نه تنها موازنه قوا را در کردستان سوریه و عراق به ضرر ترک ها تغییر خواهد داد بلکه در دراز مدت می تواند منجر به تهدیدی برای ایران شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!