معرفی «امپریالیست» هایی که به «تریبونال مردمی…» کمک مالی کرده اند؟!

لیست اسامی کمک های مالی «امپریالیست» ها به تریبونال، که از سایت رسمی آن گرفته ام، اسامی بسیاری از آن ها، برای من چهره های آشنایی هستند و در سال های طولانی با هم در کمپین هایی که علیه حکومت اسلامی، علیه اشغال عراق، علیه اشغال افغانستان، سالگرد قتل عام رندانیان سیاسی در سال 67، در سخن رانی ها و مراسم های مختلف دیده ام این روزها با نوشته های برخی از گروه هایی که البته به «اسناد» مهمی هم در رابطه با کمک های یواشکی و مخفیانه «امیرپالیست» ها به این کارزار مردمی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، دست یافته اند به این نتیجه رسیدم که این «امپریالیست» ها را «افشا» کنم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!