جداسازی زنان و مردان در ایران شتاب بیشتری پیدا می کند

غلامعلي نادري در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: با اين تفکيک، دانشگاه دختران صدرا به “آل طاها” تغيير نام پيدا کرد و دانشگاه پسران با همان نام صدرا باقي ماند. به گفته مدير کل دفتر آموزشهاي آزاد غيردولتي غيرانتفاعي، “موسسه “شکوه شرق” در زاهدان ويژه پسران شدو 6 موسسه ديگر تک جنسيتي از جمله يک موسسه خواهران در تبريز، يک موسسه پسران در کرج، يک موسسه دختران در قم و سه موسسه خواهران در شهرهاي مشهد، اروميه و زنجان راه اندازي خواهند شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!