باران خواهم شد

خاکسترم به باد سپرده ميشود
ذرات وجودم به آسمان ميرود
آه و آبى بهم ميپيوندند.

پرندگان آه مرا با پيام سپيد
به ابرهاى سياه مى سپارند.

و آنگاه آسمان ميگريد
و قطره آه را
که در حباب بلور زندانى است
آرام مى بارد
و بدين سان سرنوشت
بارديگر مرا در اعماق زمين ميکارد.

و روزى از آه اميدى مى رويد
به سبزى بهار
به روشنايى آب
و به پاکى روز

English translation

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!