زمانه ها

 

 

 

١
دلم ازین زمانه ، عجب سخت می گیرد
که هیچ چیز، به جا نیست ، بر بنیاد

نگر به باغچه اکنون ، که زود می میرد
زمانه گشته دگرگون ، چرا چنین افتاد؟

٢
از این فلک ، ندا ست که می آید:
اندک ، ز روزگار_ تو مانده ست

بنگر به چهره ای که نمی پاید
تا یک زمانه ای که در آینده ست!

دکتر منوچهر سعاد ت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار

About this Blog

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!