سوداگران تاریخ

محمد امینی، پزوهشگر تاریخ و تاریخ نگار بتازکی کتابی بنام “سوداگران تاریخ” نوشته است که در آن به نکته های نادرست و تاریک در مورد تاریخ چند دهه پیش با پیش آوردن سندهای تاریخی میپردازد و نقدی بر کتابهایی که در مورد بچاپ رسیده اند دارد. برسی تاریخ از دیدگهای گوناگون میتواند به خوانندگان جوان، این فرصت را بدهد تا از نزدیک با دیدگاههای درست و نادرست آشنا شوند و خودشان بدور از پیش داوری به داوری راستین برخیزند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!