ویدیو ننه من غریبم مجاهدین

اول این ویدیو سازمان مجاهدین خلق را تماشا کنید؛ رقت انگیز است ولی خوشبختانه کسی کشته نشده و فقط شل و پل شده اند:

ادعای سازمان که اینها کاری نکرده بودند و منتظر بازرسی اموال بودند و عازم کمپ آزادی جای بحث دارد؛ ولیکن در اینکه کادر رهبری سازمان نزدیک هزار و دویست نفر اعضاء مسخ شده اش را برای اهداف خود وجه المصالحه قرار داده جای تردیدی نیست.

ورق برگشته؛ کشتنیان را سیاستی دگر آمد. ولینعمت پیشین، مرحوم جنت مکان صدام حسین خان تکریتی ایرانی کُش جایش را داده به دست پروده و نون و نمک خورده های وحوش ایرانی کُش حاکم بر ایران.

ننه من غریبم و “حملهٔ مزدوران مالکی به ایرانیان ساکن اشرف” و ایندست حرفها سرشان نمیشه، اجداد اینان به امام حسینشون رحم نکردند، فک و فامیلاشون که الان تو ایران همه کاره اند به ایرانی ها تو ایران رحم نمیکنند به شماها که جای خود دارید.

مادام پرزیدنت، رهبر مسعود را راضی کن دستور بده این بخت برگشتگان ایرانی بروند کمپ آزادی و دروازه شهر اشرف در عراق را ببندید و کلیدش را تحویل بدهید به صاحبان عراقی.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!