شیعه انگشترش را در دست چپ نمی کند

مهدوی کنی رییس شورای خبرگان رهبری است.شیعه انگشترش را در دست چپ نمی کند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!