فرمانده بسیج: دروس امروز دانشگاهی عين جهل است


محمدرضا نقدي رييس سازمان “بسيج مستضعفين” با انتقاد از “علوم‌انساني غربي” میگوید که اگر غرب در علومي نظير علوم سياسي و… موفق بود امروز اينگونه منزوي نشده و ۱۲۰ کشور جهان به رهبري ايران اسلامي راي نمي‌دادند. 

   

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!