پول و اسلحه برای مخالفان

“اگر امروز به مخالفان سیاستهای دولتهای اروپايی نیز كه اقدام به برپایی تظاهرات مي کنند، پول و سلاح داده شود، قطعاً وضعیت کنونی سوریه در اين کشورها نیز بوجود خواهد آمد.”

آنچه در بالا آمده بخشی از حرفهای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در دیدار با وائل نادر الحلقي، نخست وزیر سوریه است.

به عبارت دیگر؛ در وهم خدایگان غیر منتخب قدر قدرت مادام العمر نمی گنجد که بر خلاف دیکتاتوری، اسلحه مردم در کشورهای آزاد رأی آنان است که با آن سیاستها و سیاستمداران غیر مطلوب را تغییر میدهند، دولتها مستخدم مردم میباشند و بروی مردم خود با توپ و تانک و هواپیمای جنگی سیه روزی و مرگ نمیپاشند و آنان را کهریزکی هم نمیکنند.

آنانی که فکر میکنند این مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن که ۳۴ سال آزگار است توحش کرده اند اهل رام شدن هستند، هنوز نفهمیده اند که با چه پدیده ای طرف میباشند. وای به روزی که دست این وحوش به سلاح هسته ای برسد، وای!

تبریک

پ.ن. نخیر؛ آن نخست وزیر سوریه که دو ماه پیش فرار کرد نامش ریاض حجاب بود که اکنون به مخالفین پیوسته، این آقا وائل جدیداً نصب شده و هنوز در نرفته.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!