مصدق سلطنت طلب

این روزها که ایران به برکت ندانم کاریهای ۳۴ سالۀ نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در سراشیب فاجعه دور برداشته و اتحاد مخالفان برای جایگزینی به قول علما اوجب واجبات است، کار و بار عده ای شده نبش قبر مصدق و شاه.

طرفه آنکه هم دکانداران مصدق و چپولان و هم شاه الهی ها در راسته ادامه دعوای مألوف بین خودشان، معبود مربوطه را قبول ندارند.

به عبارت دیگر؛ مصدق و میراث دار او شادوران بختیار، با اینکه فرصت و امکان انحلال آنرا داشتند، سلطنت را بهترین سیستم برای ایران تشخیص داده بودند.

رضا پهلوی هم بارها و بارها با تجلیل از شادروان مصدق دست دوستی بسوی همه ایرانیان از هر گرایشی منجمله مصدق دوستان و حتی دکانداران مصدقی و چپولان دراز کرده است.

ولیکن چون این مواضع مخل ادامۀ جنگ بی حاصل حیدری/نعمتی دکانداران مصدقی/ چپولان با شاه اللهی ها میشود، بنابراین، مصدق و رضا پهلوی غلط کرده اند.

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!