شب شاهانه

من مست خراباتی و دیوانه ام امشب
از هر دو جهان فارغ و بیگانه ام امشب

ای درد کشان خانه خمار بپرسید
گم کرده ام از میکده تا خانه ام امشب

جائی نبریدم ز در خانه خمار
خاک در این خانه بود خانه ام امشب

با من سخنی جز سخن عشق نگوئید
از هر چه بجز عشق تو بیگانه ام امشب

امشب من و تو راهی دنیای خیالم
دیوانه ندارد شب شاهانه ام امشب

پر کن قدح خالیم از نرگس مستت
گر مستم از آن نرگس مستانه ام امشب

از جام تهی باده گلگون بکف آرم
عکس رخت افتاده به پیمانه ام امشب

قربان تو گردم که خیال گل رویت
شاهانه پذیرا شده ویرانه ام امشب

شاهی به گدائی شده مهمان و عجب نیست
شاهانه شده بزم فقیرانه ام امشب

دل داده خیال تو خریدم چه خیالیست؟
دل مال تو از بابت بیعانه ام امشب

” شاهد” ز غم هجر تو دیگر نهراسم
زاین بار گران خم نشود شانه ام امشب

محمود سراجی
م.س شاهد
آگست ۲۰۱۲

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!