عوضی

این شعر اصلا عاشقانه نیست

ما هر دو به تعویق افتاده ایم

تو اینجا چاپ نمی شوی

و

من نمی میرم

 

دیروز کسی از من پرسید:

” آقا شما چه کاره اید؟”

و من گفتم :

– عوضی ام.

شعر های عاشقانه را با نام مرد دیگری چاپ می کنم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!