مغلطۀ نازنینان

در راسته توجیه برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای نظام نکبت مسلمین حاکم بر ایرانیان، نازنینان آنرا همتا با تسلیحات ادعا شده اسرائیل قلمداد کرده و برای محکم کاری، رهبران هر دو کشور را شبیه هم معرفی میکنند.

وارد فهرست بلند بالای موارد مغلطه و سفسطه نازنینان نشده و تنها یک حقیقت عینی دو دستی تقدیم میشود، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:

در طول ۳۴ سال گذشته، کشور ایران تحت حاکمیت نکبت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن میباشد و خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر قدر قدرت، مادام العمر و غیر منتخب است.

کشور اسرائیل دموکراسی است، مرتباً انتخابات آزاد انجام شده و همه رهبران مطیع رأی، مقید به قانون و مستخدم مردم هستند.

دور نیست روزی که ایرانیان همانند متحدان تاریخی و استراتژیک خود، مردم اسرائیل، بتوانند آزادانه رهبران خود را انتخاب و بدون دردسر تعویض کنند. آنروز اصلاً دور نیست، تا آنزمان، تیغ دادن در کف زنگی مست از عقل سلیم بسیار دور میباشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!