احمدی نژاد: از کجا می دانيد سال پايانی دولت است؟

محمود احمدی نژاد، سه شنبه، ۱۴ شهريور، در پاسخ به اين سوال که در سال پايانی دولت است آيا اسامی [مفسدان] را اعلام نمی کند، گفت: «از کجا می دانيد سال پايانی دولت است؟ دولت برای ملت است و ملت هم تا هميشه ماندگار است.»

این در حالی است که در سال آینده دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می رسد و در انتخابات آینده نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری سود.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، سه شنبه، در پاسخ به اين سوال که آيا هنوز هم اسامی [ مفسدان] را که در سال ۸۴ مطرح کرديد در جيب داريد، گفت: «من يک سری اسامی داده ام.»

احمدی نژاد چهار سال پیش نیز با اشاره به « میلیاردها و فوق میلیاردهایی که اول انقلاب دست خالی بودند» و وی از آنها به عنوان «دانه درشت یاد می کند»گفته بود: «خداوند شاهد است که در اين چهار سال سکوت مطلق را برای پيشبرد کارهای کشور برگزيده ام اما اکنون می بينيم که اگر اين…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!