خودتی حاجی

در طول ۳۴ سال حاکمیت نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، تقیه، دروغگویی بی محابا، رکن رکین نظام اخلاقی حضرات بوده، امری که به تجربه بر ایرانیان ثابت شده است.

در طول اجلاس دوره ای جنبش عدم تعهد که چند روز پیش با هدر دادن ثروت ایرانیان در تهران برگزار شد، به گونه ای مسلمین نکبت خصلت دروغگویی خود را بنمایش گذاشتند که نادیده گرفتن آن حتی بدلایل مصلحت مالی و دیپلماتیک هم غیر ممکن شد.

افتضاح دروغهای متعدّد در دهان رئیس جمهور مصر گذاشتن در ترجمه سخنرانی او تنها مورد رسوایی مسلمین نکبت دروغگو نبود.

علی اکبر ولایتی که نزدیک به هفده سال وزیر امور خارجۀ سید میرحسین موسوی خامنه و هاشمی رفسنجانی بهرمانی بوده و اکنون مشاور امور بین الملل خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است هم یک عدد دروغ گنده گذاشت تو دهان دبیر کل سازمان ملل که از قرار او خدایگان را بعنوان “رهبر جهان اسلام” مخاطب قرار داده، دروغی که توسط سازمان ملل بشدت و حدت تکذیب شد.

به عبارت دیگر؛ این دروغگویان توقع دارند که جهان آزاد حرف آنان را در غیر تسلیحاتی بودن برنامه غیر قانونی هسته ای، نداشتن زندانی سیاسی، وجود آزادی و …. باور کند؛

خودتی حاجی!

تبریک

پ.ن. ماست مالی دروغها در اینجا و اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!