مصاحبه من در رابطه با دروغهای آقای رضا پهلوی

مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و ازادی با من در رابطه با
آقای رضا پهلوی و دروغهای ایشان. متاسفانه به علت کمی وقت امکان باز کردن مسائل نبود و
امید که در مصاحبه های آینده از کمی ها کاسته و از فرصت موجود حداکثر
استفاده به عمل بیاید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!