تک درخت

به آن درخت میماند

ایستاده بر فراز کوه

تنها و سربلند

چشم در چشم خورشید.

آن چه می‌گوید

و آن چه می‌‌اندیشد

زمردین برگهای اوست

رقصان در آغوش باد

ترانه‌ای در سکوت.

به آن درخت میماند

رها ز چنگال تبر

ز چنگال آ تش

هر بهار سوگند سبزش را تازه می‌کند

تا برقی در چشم جوانان شود

واژه‌ای بر لبانشان

و فریادی بر قلم هاشان.

و سبزینهٔ آن درخت

که تنها در برابر تندر ایستاده

بر خاطر کوهستان تصویری جاودان است

و او پای در بند

ترانه‌ای در سکوت میخواند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!