خفقان

هوا آتش گرفته زیر خورشید

دل خفقان گرفته از درد تحقیر

زمین گناه کار است که داد نمیزند

نفس نمیکشد فرار نمیکند

خفقان را آهسته به بازی میگیرد

سهم من گناه

فرار من سرنوشت

ضعف من سکوت احساس

یک باور

باور مهربانی

باور پناهنده به عشق

در تاریکی سایه

فرار به نیمکت تنهئی

آخرین فرار

برای سیلی خوردن از کلمات

در جنگ بی واهمه با حقیقت

این آخرین فرار از خفقان

برای پناهی در تنهائی

اورنگ
Sept 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!