عیسی غذا بخور

پیشتر در ماه دسامبر ٢٠١٠ و بعد در اکتبر ۲٠١١ در دفاع از یکی از اسیران خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شد.

عیسی سحرخیز که از بیماری قلبی رنج میبرد، پس از بازگرداندن زودهنگام او از بیمارستان به اسارتگاه، دوباره دست به اعتصاب زده که اینبار هم غذا و هم دارو نمیخورد.

خدایگان مسئول مستقیم جان و سلامتی بیشمار اسرا در اسارتگاه های خودش میباشد و دور نیست روز که همۀ وحوش ملزم به پاسخگویی در دادگاه جنایت علیه بشریت شوند.

عیسی؛ اعتصابت را بشکن، غذا و دارو بخور تا زنده بمانی و آزادی ایران و ایرانی را که بزودی از نکبت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره رهایی خواهد یافت ببینی.

تبریک

پ.ن. نا گفته پیداست کارکرد و ایدئولوژی ویرانگر ایرانی کُش و ایران ویران کُن باورمندان به حاکمیت دین در ایران غیرقابل دفاع است. به همچنین برنامه هایی که آندسته از کارگزاران نظام نکبت مسلمین که اکنون “اصلاح طلب” شده، غالباً مسخ شارلاتان علی شریعتی و هاج و واج ملی- مذهبی گری میباشند برای تعمیر و تداوم حاکمیت نکبت مسلمین .

ولیکن، عشق به آزادی و انزجار از به اسارت کشیدن انسانها بدلیل ابراز عقیده، افکار، باور دینی و سیاسی ولو آنانی که در زمان بر سر کار بودن در اجحاف به آزادی دیگران همدستی کرده اند بر همه چیز دیگر میچربد و دفاع از قربانیان را به قول علمای وحوش، اوجب واجبات میکند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!