هنر آشپزی شیرین عبادی

در مصاحبه با بی بی سی؛ بانو شیرین عبادی که ٩ سال پیش در زمانی که برادرشان “دستیار” رئیس جمهور نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بود جایزه صلح نوبل را به او دادند، حرفهای بامزه زیادی میزنند.

چند لقمه لذیذ بعنوان اشتها آور و ته بندی تقدیم علاقمندان دموکراسی پذیری دین مبین و خوانش ملی- مذهبی های هاج و واج و هواداران شارلاتان علی شریعتی میشود تا بروند و از مصاحبه توشۀ دنیوی/اخروی بردارند:

“اعلامیۀ حقوق بشر برآید یا عصارۀ ادیان است،

بایستی تفسیری از اسلام را انتخاب کرد که با مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازگار باشد،

ما از کاخ سفید درخواست که نکردیم، از دانشگاه ها، از موسسات فکری، از موسسات حقوق بشری، از طرفداران صلح همیشه درخواست میکنم کتابهای روشنفکران اسلامی را به زبانهای مختلف ترجمه کنید، امکانات به اینها بدهید تا تدریس کنند افکار مدرن اسلامی را به مسلمانانی که افکار متحجرانه دارند.”

به عبارت دیگر؛ بانو عبادی بر این باورند که راه دموکراتیک کردن استبداد سفاکی که باورمندان افکار همگون ایشان در به قدرت رساندن و بقایش نقش کلیدی داشته و دارند، تدریس اسلام منطبق با حقوق بشر در دانشگاه های کشورهای غربی توسط “روشنفکران اسلامی” به مسلمین “متحجر” میباشد.

محض رضای خدا؛ پیدا کنید پرتقال فروش را.

تبریک

به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!