پسری که داشت قربانی شیشه پدر می شد

مردي که شيشه کشيده بود و در گرگان قصد داشت فرزندش را از بالاي پل هوايي به زمين بياندازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!