مصدق و گیج الله بازرگان

بدینوسیله تماشای برنامه اخیر “پرگار” در بی بی سی فارسی به عموم اعضاء، هواداران و سینه زنان ملی-مذهبی های هاج و واج، رهرو شادروان گیج الله مهدی بازرگان، دکان دونبش داران زنده یاد مصدق و شارلاتان علی شریعتی توصیه میگردد.

یاد گیری ماستمالی از طریق در قالب مکان و زمان قرار دادن خطاهای گت و گُنده فقط بخشی از فوائد نگاه کردن این برنامه است.

در ضمن، آن بخشی هم که به تاریخ، حتی آنچه توسط خود حضرات ملی-مذهبی هاج و واج بیان شده علاقه دارند، توقع خود را کم کرده و وارد جزئیات خجلت آور نشوند.

جزئیاتی مانند رفتن به مصر ملی-مذهبی هایی مثل ابراهیم یزدی و پسر همین گیج الله بازرگان برای تعلیم گرفتن عملیات چریکی منجمله “بمب گذاری” از افسران مصری در زمانی که ناصر تخم لق خلیج عربی بجای خلیج فارس را میشکست و دائماً حرف از جداسازی خوزستان “عربستان” ایران میزد.

البته اکنون پس از شاهکار پاپا در بهینه سازی ایران؛ شاپسر به آمریکا نقل مکان کرده و به تبلیغ راه پدر مشغول و یزدی هم در ایران سُر و مُر و گنده دفاع از انقلاب خوش عاقبت را اوجب واجبات میداند.

تبریک

پ.ن. مصدق چه خوب جنم گیج الله را شناخته بود و جلو آلوده کردن وزارت فرهنگ را گرفت.

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!