افشاگر کهريزک و راز سه سال مقاومت او

محمد داوری در سه سال گذشته، معلمی بی ادعا برای فعالان سياسی بوده و مادر نستوه او نيز معلمی بزرگ که درس ايستادگی به فرزند خويش داده و او را برای اثبات حقانيت ادعای خويش ياری نموده است. بی ترديد «عدم ابراز پشيمانی» از سوی محمد عزيز عليرغم اعمال وحشيانه ترين شکنجه ها بر او، ارمغان مقاومت مادری است که در دل می سوزد اما با «مقاومت آموزی» به فرزند، آتشی خاموش ناشدنی بر جان حاکمان ضد بشر جمهوری اسلامی افکنده است.

گرامی باد سه سال مقاومت محمد داوری و مادر صبور او.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!