یازده سپتامبر ایرانیان

امروز یازدهمین سالروز حمله وحوش به آمریکاست.

یازده سال پیش در چنین روزی هزاران غیر نظامی توسط وحوش در خاک آمریکا به قتل رسیدند.

امروز مراسم گوناگون یادبود برای قربانیان و بازماندگان آنان در سرتاسر آمریکا برگزار میگردد.

بسیاری از جانیان و عامران آن جنایت علیه بشریت مجازات شده و مابقی تحت تعقیب میباشند.

در تابستان سال ١٣۶۷ (١٩٨٨) زمانی که سید میرحسین موسوی خامنه نخست وزیر نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بود، وحوش هزاران ایرانی اسیر را قتل عام کردند .

بر خلاف بازماندگان آمریکایی؛ ده ها هزار بازماندگان ایرانی آن جنایت علیه بشریت در ایران نتنها حق تقاضای مجازات قاتلان دلبندانشان را ندارند و باید شاهد جولان و فخر فروشی جانیان در کشور باشند؛ بل، حتی نمیتوانند آزادانه برای مقتولین مراسم یادبود برگزار کنند.

دور نیست روزی که عامران و عاملان جنایت علیه بشریت در ایران نیز به مجازات قانونی برسند، همانند آمریکا، بناهای یادبود ساخته و مراسم سالانۀ یادبود برای قربانیان توسط دولت و ملت برگزار گردد. آنروز دور نیست.
تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!