در تظاهرات اعتراضی “رفاه بدون سود” شهر استکهلم شرکت کنیم!

در تظاهرات اعتراضی “رفاه بدون سود” شهر استکهلم شرکت کنیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
September 13, 2012

سیمای جامعه سوئد در سالهای اخیر بشدت تغییر یافته است.حمله به دستاوردهای کارگران و مردم آزاده سال به سال افزایش یافته و در چند ساله اخیر شدت زیادی یافته است. افزایش بیکاری، افزایش قراردادهای موقت و ساعتی و کاهش امنیت شغلی، تصویب قوانین ضد کارگری از یک طرف و بازگذاشتن بیشتر دست سرمایه داران در کسب سود هر چه بیشتر از سوی دیگر بخشی از تصویر امروز جامعه سوئد است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!