خنگ الله

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته:

اگر از حلقه‌های قبلی این زنجیرۀ پلید، یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و كشیش‌های آمریکا آتش‌زنندۀ قرآن حمایت نمی‌كردند و ده‌ها فیلم ضد اسلام را در بنگاه‌های وابسته به سرمایه‌داران صهیونیست سفارش نمی‌دادند، امروز كار به این گناه عظیم و غیر قابل بخشش نمی‌رسید.

متهم اول در این جنایت، صهیونیسم و دولت آمریکا است. سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند، باید عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را كه دل ملت‌های مسلمان را به درد آورده‌اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند.”

به عبارت دیگر؛ چون جهان آزاد سلمان رشدی را کهریزکی و از جرثقیل آویزان نکرده و یا پدر صاحاب بچه کاریکاتوریست دانمارکی را در نیاورده و … دلیل آن است که با اسلام پدر کشتگی دارد.

طبق این منطق خدایگان و دیگر وحوش؛ اهانتهایی که خیل عظیمی از شهروندان جهان آزاد از کله سحر تا بوق سگ از طریق ساختن فیلم، برنامه رادیویی و تلویزیونی و… به دین مسیحیت و یهودیت میکنند و کسی هم آنها را از جرثقیل آویزان نمیکند، پس حتماً آمریکا و اسرائیل با مسیحیت بیشتر از با اسلام پدر کشتگی دارند.

درک و هضم معنی عملی آزادی بیان برای خنگ الله، دیگر وحوش منجمله مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی و ابلهانی که انکار جنایات علیه بشریت مانند هولوکاست را شامل آزادی بیان میکنند ثقیل است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!