شهادت من: کشتار میدان ژاله در 17شهریور57

دیشب در صدای آمریکا مصاحبه ای در مورد 17 شهریور و مشاهدات و نظرتان خود در این رابطه داشتم. آقای سرهنگ شمس از گارد جاویدان نیز شرکت کرده و داستان سلطنت طلبان را تکرار می کردند که تظاهرکنندگان بدست فلسطینیها! بقتل رسیده اند

شاهد کشتار میدان ژاله در 17شهریور57 در صفحه آخر صدای آمریکا

شهادت من کشتار میدان ژاله در 17شهریور57 در صفحه آخر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!