ده دقیقه شرف. ده دقیقه انسانیت،

دوست عزیز! هموطن گرامی‌! لینک این کلیپ را رفیقی عزیز به من فرستاد. ده دقیقه بیشتر نیست. ده دقیقه پر از شرف، انسانیت و غیرت یک جوان ایرانی‌. ده دقیقه که ایمان من را برای آیندهی بسیار درخشان برای  وطن عزیز ده برابر بیش کرد.

نگاه و قضاوت کنید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!