ذبح اسلامی آمریکا و اسرائیل

حاج آقا آیت الله سید احمد علم الهدی از جمله گفته:

“اين مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائیل كه ۳۳ سال است گفته میشود دشمن را دیوانه كرده كه اين چنین به پیامبر توهین ميكنند، ما دشمن را سرکوب ميكنيم و شما مردم هم آمريكا را نابود میکنید.

ما آمريكا و اسرائیل را جلو پای امام زمان (عج) قربانی ميكنيم.”

به عبارت دیگر؛ زمانی که آقا امام زمان تشریف می آورند؛ حاج آقا علم الهدی دم دروازه شهر مشهد زانو زده سفره چرمی اش را پهن کرده و سر آمریکا را از گوش تا گوش میبرد و پشتبند آن پوست سر اسرائیل را هم غلفتی میکند.

سئوال:

آیا میشود دستیابی این وحوش خونخوار و جنگ طلب را به سلاح هسته ای تحمل کرد؟

آیا تنها راه جلوگیری از جنگ و رهایی از دست نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت وحوش هار نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!