سادیسم در ایران

“سادیسم (به انگلیسی: Sadism) یا تمایل به آزار رسانی… به عنوان یک ویژگی شخصیتی نام برده می‌شود.”

بنابر شهادت بیشمار قربانیان و انبوه مدارک انکارناپذیر، کارگزاران و عمله های ظلم نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره؛ بجز توحش آئینی، سادیسمی هم هستند.

به عبارت دیگر، در تک تک اعمال مسلمین حاکم حتماً رد پای سادیسم را میشود دید.

لذت بردن از گریه و زاری دیگران، ممانعت از خوشحالی، تجاوز جنسی به مرد، زن و کودک، شکنجه، شلاق، قطع اعضاء بدن، اعدام در ملاء عام و دیگر وحشیگری ها علیه ایرانیان تنها شمه ای از سادیسم مسلمین حاکم است.

افزایش آزار بستگان اسرای ایرانی هم یک نمودار دیگر از این بیماری مسلمین حاکم میباشد:

“با اجرای حکم تبعید محمد امین آگوشی زندانی سیاسی به زندان مرکزی زاهدان خانواده وی برای ملاقات با این زندانی مجبور به طی مسافت ۷۲ ساعته از ارومیه تا زاهدان هستند.”

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!