آرزوی ایران تکه پاره

آقا جان؛ بخاطر ۳۴ سال توحش نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن؛ اوضاع ایران به جاهای باریک کشیده.

تو این وانفسا؛ داد و قال های هر از چندگاه بعضی ها بر سر تکه پاره شدن ایران و اعلامیه، منشور و بیانیه های متعدّد در راستۀ حفظ یکپارچگی کشور و اعلام آمادگی برای پیوستن حتی به وحوش حاکم درصورت لزوم همه و همه یک پاپاسی ارزش ندارند که هیچ؛ نقض غرض است.

ایرانی که اکثر ایرانیان در آن ناراضی و قربانی ظلم هستند همیشه در خطر است، تاریخ ایرانزمین مؤید این مدعاست. دوست داشتن ایران در ایرانی دوستی تجلی پیدا میکند و نه عشق به در و دیوار و دار و درخت. بنام عشق به ایران، همدستی با مسلمین ایرانی ستیز حاکم؛ نقض غرض است.

سعدیا حب وطن گرچه حدیثیست صحیح

نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

یکپارچگی ایران فرع در گرو اصل آزادی و خوشبختی همۀ ایرانیان است؛ اصل که محقق شود، مردم کشورهای همسایه منجمله بخشهای از ایران بزور جداشده هم خواهان ملحق شدن به ایران میشوند و آرزوی ایران تکه پاره به دل بدخواهان خواهد ماند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!