اکبر گنجی: صنعت اهانت به مقدسات

اول این نیمچه مناظره بر سر ویدیو آن مصری ابله که به تریج قبای امت همیشه در صحنه برخورده را تماشا کنید، سپس چند سئوال آبدار تقدیم میگردد:

اکبر گنجی یکی از “اصلاح طلبان” حکومتی هجرت داده شده به جهان آزاد است و معروف به “روشنفکر دینی”،  “دگر اندیش دینی” و “نو اندیشی دینی”.

سئوال:

آیا تا کنون تئوری توطئه، سلب مسئولیت و به صحرای کربلا زدن با وارد کردن “دولت اسرائیل را در سرزمینهای فلسطینیان تشکیل دادند” در همه  امور، نتیجه راهگشایی برای عقب افتادگی و سیه روزی منطقه داشته؟

آیا کسی از “صنعت اهانت به مقدسات” و “ده ها مؤسسات” وابسته به آن در جهان غرب که گنجی از آن نام میبرد خبر و نشانی دارد؟

چطور میشود با ایندست روشنفکری، دگر اندیشی و نو اندیشی دینی که علیرغم ادعا و نقل قول کردن از نویسندگان و بزرگان جهان آزاد،  بُن مایه و الفبای دموکراسی و آزادی بیان را درک نکرده، وارد بحث کارساز شد؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا،اینجا و مخصوصاً به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!