کازابلانکا در دارالرحمه شیراز

بلطف شیرازیهای مهربان و طرفدار سینما، همفری بوگارت واینگرید برگمن اگر در فیلم “کازابلانکا” بهم نرسیدند در “دارالرحمه” شیراز صاحب یک قبر دو نفری شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!