احمدی در منهاتن

 

 

احمدی ، آن نماد خدعه و فن
آمده ست او دوباره منهاتن

تا هزاران دروغ ببافد ، باز
او که در یاوه هاست، روده دراز

مردمان صحنه را بگویند ترک
چونکه از یاوه ها ندارند درک

بهر رهبر عزیز دردانه است
رهبرش، نوکری به بیگانه است

گفته اند بعد از این سفر، چه بسا
رهبر و او شوند، دود هوا

مملکت ، تابناک خواهد شد
عصر ملا ، به خاک خواهد شد

همه ی ایرانیان

xxxxxxxxxx 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!