ایرانیان اونکاره

حاجی برای نهمین بار به نیویورک آمده، هشت بار آن در مقام رئیس جمهور برگزیده خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر.

در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، بجز بلغور کردن اندکی عربی و مقدار زیادی گنده گویی های مختص مسلمین حاکم و صد البته همه چیز با چاشنی یهود و آمریکا ستیزی که معمولاً با خروج دستجمعی حضار مواجه میشود، حاجی چیزی در چنته ندارد.

البته نباید فراموش کرد که اونکاره های ریزه خوار مقیم آمریکا و کانادا برای آخرین بار سر خوان کرم او و پدر عروس و رئیس دفترش، رحیم مشایی، خواهند نشست و به خرج مردم ایران شکم و جیب ها پر کرده و قربان صدقه قساوت ها، بلاهت ها، جهالت ها، بی عرضگی ها و دزدیهای مقامات نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره خواهند رفت.

از قرار استقبال ویژه ای هم برای حاجی و هیئت صد و خورده ای همراهش از سوی آزادیخواهان و ایراندوستان در نیویورک ترتیب داده شده و در جلو هتل مجلل آنها هم خواهند بود.

دور نیست روزیکه پس از سرنگونی کلیت حاکمیت نکبت مسلمین و بر قراری دموکراسی در ایران، مقامات ایرانی منتخب مردم با استقبال شایسته و بایسته روبرو شوند و زمان سرافکندگی ایرانیان پایان یابد، آنروز دور نیست.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!