زنان و دعواهای خیابانی

طبق گزارش جدید پزشکی قانونی تهرانی‌ها در پنج ماه اول امسال ۴۸ هزار بار یقه همدیگررا گرفتند و زدوخورد کردند. این گزارش می گويد تعداد مراجعات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد کاهش داشته است. امسال مرد‌های تهرانی تقریبا دو برابر زن‌ها کتک زدند وکتک خوردند .

ولی بنا به آمار پزشکی قانونی زنها که زمانی فقط شاهد دعواها ی خیابانی بودند، اکنون در کوچه و خیابان و خانه به جان هم می افتند. زنها امسال چهارده درصد نسبت به سال قبل بیشتر به پزشکی قانونی رفتند و شکایت کردند.

گزارش از رویا ملکی.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!