کرامت نکبت

دیروز که رئیس جمهور منتخب خدایگان امام معصوم علی آقا، رهبر مادام العمر نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، مجمع عمومی سازمان ملل را با مسجد سر گذر اشتباه گرفته و رفته بود بالای منبر قربون صدقه آقا امام زمان میرفت و از احترام گذاشتن به عدالت و کرامت انسان به جامعه جهانی درس میداد و موعظه میکرد:

مهرداد سلیمی

حسین مرادی

رضا روزبهانی

جهانشاد گراوند

جعفر حقی

علی هدایت

منوچهر زنگنه

اصغر سرلک

بصورت دستجمعی در محوطه زندان قزل حصار از شر نکبت کرامت انسان ایرانی تحت حاکمیت مسلمین راحت شدند.

محمد ریگی هم در زندان اوین حلق آویز شد و رفت.

دیروز روز بدی بود، درست عین روزهای دیگر، در زمان نخست وزیری سید میر حسین موسوی خامنه “اصلاح طلب”، هزاران ایرانی اسیر در ظرف چند روز به کرامتشان رسیدند، ۳۴ سال است که این کابوس ادامه دارد، روز بد پشت روز بد برای کرامت مرد، زن و کودک ایرانی.

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

تبریک

پ.ن. ” بر اساس گزارش منابع زندان ۱۸ تن دیگر از زندانیان محبوس در قزل حصار در روزهای آینده اعدام خواهند شد.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!