زن قاجار نیمتاج بر دست با سینههای عریان – موزه آرمیتاژ

 

به نظر میرسد که این تابلو رنگ روغن  در زمان محمد شاه قاجار کشیده شده است با توجه به لباس بانوی قاجاری که فرمی اروپایی دارد. در این دوره چنین نقاشی هایی برای استفاده در دکوراسیون کاخ ها استفاده میشدند. 

 

 http://muslimpersia.blogspot.com/2012/09/qajar-woman-holding-diadem.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!