محسن هاشمی: باید مرد بحران به میدان بیاید

محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرده است که هدف اصلی برخوردهای اخیر، نه فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی بلکه خود اوست.

وی چند روز پس از بازداشت خواهر و برادرش فائزه و مهدی هاشمی در گفت و گو با اکبر منتجبی، سردبیر هفته نامه آسمان چاپ تهران، تاکید کرده است که هدف گروه های سیاسی هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور تضعیف آقای هاشمی رفسنجانی است.

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید: “در باره ما و بر سر تک تک ما، در جامعه فضاسازی شده و شایعات وجود دارد. آنها می خواهند رای بگیرند و ما را به عنوان یک گروه قدرتمند معرفی می کنند و با فحش دادن به ما می خواههند برای خودشان رای جمع کنند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!