ایرانی؛ هُل بده

سیاست ٣۴ سالۀ فلسطین-محور نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به حدی ابلهانه و یگونۀ جنایتکارانه در تضاد آشکار با منافع ملی ایران است که ایرانیان مکرراً علیه آن اعتراض میکنند.

در طول تظاهرات سه سال پیش، یکی از شعارهای رایج ایرانیان “فلسطین رو رها کن؛ فکری به حال ما کن” بود.

البته وحوش پاسخ تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان را با سرکوب وحشیانه دادند که قتل، شل و پل و کهریزکی کردن مردان، زنان و کودکان ایرانی تنها جزئی از توحش آنان بود.

دیروز پس از بستن بازار بزرگ تهران در اعتراض به نتایج ٣۴ سال “اقتصاد مال خر است” و همزمان تجمعی دیگر در مشهد در همین راسته؛ یکی از رسا ترین شعارهای تظاهر کنندگان “سوریه رو رها کن؛ فکری به حال ما کن” بود.

به عبارت دیگر؛ ایرانیان در هر فرصتی که پیدا میکنند، با صدای بلند به وحوش میگویند که از اینکه در مملکت خودشان شهروند درجه دو و سه میباشند و ثروت ملی آنان خرج انواع و اقسام وحوش مانند تروریستهای فلسطینی و جانیان بعثی سوری میشود در عذاب هستند.

مسلمین “اصلاح طلب” و غیره گور رژیم خود را کنده و لَب آن ایستاده اند. تنها راه رهایی؛ هُل دادن است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!