نغمه های خزا نی یک سراینده

 

 

١
ا ی چر خ چرا که این چنین می گردی
يك ره به نشاط و گه غمین می گردی
گاهی چو بها را ن و گهی مثل خزا ن
کمتر تو دمی ، که بر یقین می گردی
کرد ی چه بسا مرد م عا قل ، حیرا ن
شا ید ، به مد ا ر غا فلین می گردی
بس جمع خرد مند که برد ی ز جها ن
گو یی به مراد جا هلین می گردی
آن لطف و مر ا حمت دگر نیست ، عیا ن
همسان دل مز احمین می گردی
از منزل يك د وست مجو یی تو نشا ن
د نبا ل همه مخا صمین می گردی
از شیو ه و آ یین تو گیتی به فغا ن
بر ضد _ نکو یا ن ز مین می گردی
با ید ، فلکی د گر نشیند به میا ن
نی همچو تویی که این چنین می گردی
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-59

٢
بر روی دشت ودامنه ی کهسار
یک آبشار_عشق به جریان ست
از آفت_ خزان  به تن_ اشجار
بس رود و جویبارچه گریان ست
ابراز عشق آب ، به هر گلزار
راز_نهفته نیست که عریا ن ست
قلب طبیعت است زخون سرشار
تا آب_سرخ_عشق به شریان ست
http://saadatnoury.blogspot.ca/2011/07/blog-post_5382.html

٣
شا هد بد روزگاری بوده ایم
روزگا ر تیره تاری بوده ایم
اوفتاده در ‌پی خیل فریب
خوش خیالی را قراری بوده ایم
بهراستقرار آزادی و عدل
قهقرا را ، رهسپاری بوده ایم
جای صلح ومهربانی و وداد
ظلم وکین را پاسداری بوده ایم
از زمان سلطه ی جهل و ريا
در کف بس کجمداری بوده ایم
بلبل عاشق زبستان پرکشید
چون خزان درهر بهاری بوده ایم
عاشقان در وصل معشوقه به کام
ما خم کوی نگاری بوده ایم
عشق در پستوي خانه شد نها ن
گراسیر موی یاری بوده ایم
چون خزان درهر بهاری بوده ایم
شاهد بد روزگاری بوده ایم
http://saadatnoury.blogspot.ca/2011/06/blog-post_4076.html

٤
فضای بغض و خشم با د و توفا ن ماند و من ماندم
سکوت سرد وحشت در زمستان ماند و من ماندم
به شوق کوی آ ز ا دی روان گشتند مرد و زن
ولی طوق ا سا رت بر گریبا ن ماند و من ماندم
چه بی سامان شد و ویران ، سرای بابک و ساسان
شبیخون خزان ها در بها ران ما ند و من ماندم
به خاموشی فتا د آن شیهه ی ا سبا ن ا سکند ر
و تازی رفت و اما باز ایران ماند و من ماندم
شکیبایی غزل سر داد و بس نیکو پیام آورد
کنار نعش خسرو ، آسیابان ماند و من ماندم
بسا آزاد گا ن نا بود و یا در چنگ ا ستبد ا د
فضای بغض و خشم با د و توفا ن ماند و من ماندم
طلوع صبح زرین رها یی را خلا فی نیست
نگاه یک جهان بر آن د یا ران ماند و من ماندم
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-32

دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار

About this Blog

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!