ایرج – جیگری آی جیگری

 ایرج  – جیگری آی جیگری

  

در حال حاضر قيمت هر كيلو جگر گوسفندي (يك دل، دو قلوه و يك جگر) 20 هزار تومان و جگر گاوي 12 تا 15 هزار تومان است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!