ویدیو؛ الله = الشیطان

گروه تروریستی حزب الله لبنان یکی از شناخته شده ترین عوامل سیاست ویرانگر فلسطین-محور نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است.

در پی خیزش مردم سوریه برای رهایی از یوغ حاکمیت موروثی جانیان بعثی؛ همکاری تنگاتنگ وحوش اعزامی از ایران و آدمکشان حزب الله با بعثی های جانی در قتل و تجاوز به مرد، زن و کودک سوری انکار ناپذیر شده است.

با اینهمه؛ ثلاثه خبیثۀ اسلامیست ها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان هنوز هم زور میزنند که حزب الله را حزبی سیاسی با مشروعیت در بین اعراب معرفی کنند.

به گزارش علی جوانمردی، از معدود خبرنگاران حرفه ای بخش فارسی صدای آمریکا، گوش هوش دهید که وحوش با مردم سوری چه ها میکنند که برای آنان الله حزب الله “الشیطان” است.

رهایی ایران، سوریه و لبنان از شر نکبت ایندست مسلمین بشر ستیز دور نیست، اصلاً دور نیست.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!