هزینه عقب نشینی از سفره کارگران!

همانگونه که رسم همیشگی جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای سرمایه­داری در جهان است در اینگونه مواقع به جا اینکه به سراغ سود سرمایه­دارن بروند و یا از هزینه­های سرکوب و نظامی و جنگی خود بکاهند، اینبار نیز یک راست به سراغ سفره بی رونق کارگران و مردم کم درآمد رفتند و با گران کردن کالاها، زیانهای وارده به سرمایه­داران و اقشار مرفه جامعه را که از کاهش ارزش ریال ناشی شده بود، از دستمزد کارگران جبران کردند.  

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!