فکر دوفردا

گفتی که میندیش به فردا و به پار

“با بادۀ رز جهان به شادی بسپار”.

گر فکر دوفردا ننمودی خمار

این باده ترا کجا رسیدی, هشیار؟

 

گفتید که “آزاد ز خاک و آب و آتش شده اید”

بر سلک قلندران قدح-کش شده اید

دردا, که با سلسله ای ناپیدا

در بند شراب صاف بیغش شده اید

 

ما را نه هوای “قصر جمشید” بدی

نی تیر و نه بهرام و نه خورشید بدی

در دهر همی جلوۀ یاری جوییم

کز لعل لبش نبات جاوید بدی

 

نوزدهم مهرماه 1391

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!