خباثت انگلیس

دیروز خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر از جمله گفت:

“ملت ایران از انگلیس ذهنیت بسیار بدی دارد و به همین علت، به آن، انگلیس خبیث گفته می شود.”

خبرگزاری صنف دینکاران، “رسا” هم فوراً یک فهرست بلند بالا تحت نام “گزیده ای از خباثث های انگلیس در حق مردم ایران” منتشر کرد که بخشی از آن به این شرح است:

“تحمیل قرارداد رویتر که بر اساس آن، ایران به مدت ۷٠ سال کاملا به انگلستان فروخته شد.

تحمیل قرارداد تالبوت (انحصار توتون و تنباکو) به ایران.

تحمیل قرارداد لاتاری (تاسیس قمارخانه).

تحمیل قرارداد دارسی به ایران برای اکتشافات، استخراج و غارت منابع نفتی”

البته حراج منابع کشور برای مهیا کردن خرج سفر شاه به فرنگ را نمیشود “تحمیل” نامید؛ ولیکن موضوع مورد نظر این چند سطر امر دیگری است.

عدم پذیرفتن مسئولیت از سوی مسئولین و تقصیر را به گردن دیگران انداختن که در نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هم رواج کامل دارد از عادات ثانویه بسیاری از ایرانیان خصوصاً ماشاءالله روشنفکران نیز هست.

سئوال:

آیا فقدان فرهنگ مسئولیت پذیری برای کردار و گفتار یکی از دلایل سیه روزی ایران نمیباشد؟

اگر چنین است، راه حل چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!