سو قصد به جان يکی از زندانيان سياسی زندان زاهدان

بنابه گزارشات رسيده به « فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران »يورش باند مافيايی زندان زاهدان به يکی از زندانيان سياسی محبوس در زندان زاهدان.
روز يکشنبه ۱۶ مهرماه حوالی ساعت ۳۰:۱۵ باند مافيايی زندان به زندانی سياسی ايرج محمدی يورش بردند و با يک شيء فلزی ضربه ای به سر او وارد کردند.اما با دخالت و دفاع ساير زندانيان و بخصوص زندانيان سياسی هموطن بلوچ تهاجم اين باند دفع گرديد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!